27.03.2020 r. Związek Pracodawców Energetyki Polskiej

Po wieloletnich staraniach udało się przy dużym zaangażowaniu Ministerstwa Aktywów Państwowych na nowo powołać do życia Związek Pracodawców Energetyki Polskiej.

odpis pelny 835298 1585220411122 1

 

Stanowisko

 

 

 

Pismo rozporządzenie

 

 

pismo2 cz 1

pismo 2 cz 2

pismo 1 cz

pismo 2 cz

pismo cz 3

 

 

 

 

05.03.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Klimatu

W Ministerstwie Klimatu doszło do spotkania prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Michałem Kurtyką.          

W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adam Gawęda oraz Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa Tomasz Świetlicki.

W trakcie spotkania omówiono sytuacje społeczno- ekonomiczną w poszczególnych Grupach Energetycznych. W zasadzie we wszystkich Koncernach powielają się te same problemy.

Do najpilniejszych z nich należy zaliczyć:

- rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;

- taryfę i uznawanie lub nie przez Prezesa URE niektórych kosztów;

- nakłady na rozwój sieci dystrybucyjnej;

- problemy dystrybutorów z przyłączaniem do sieci OZE (fotowoltaiki);

- konsolidacja z wydobyciem;

- wzrost wynagrodzeń w bieżącym roku.

 

 Spotkanie w Min Klimatu 5.3.2020

 

 

27.02.2020 r. - Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych

W dniu 27 lutego 2020 r., w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem, Wiceministrem Maciejem Małeckim oraz Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I Andrzejem Śliwką. Przedmiotem rozmów było m.in.:
- powstanie Związku Pracodawców Energetyki;
- uwagi do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
- współpraca pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych, Energetyką a Urzędem Regulacji i Energetyki - konieczność zmiany taryfy;
- desygnowanie stałych przedstawicieli Ministerstwa do Zespołu Trójstronnego branży energetycznej;
- polityka energetyczna kraju - rekompensaty dla koncernów energetycznych.

27.2.2020 spotkanie w MAP

 

17.02.2020 r. - Obrady Krajowej Sekcji Energetyki w Turawie

W dniu 17.02.2020 r., w Turawie odbyło się wspólne posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki na zaproszenie Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. Na spotkaniu omawiano m.in.:

- sytuację w branży energetycznej w odniesieniu do Zielonego Ładu,

- intensyfikację działań w celu optymalizacji funkcjonowania Energetyki,

- współpracę pomiędzy Sekcjami w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki,

- przygotowanie stanowiska na posiedzenie Komisji Krajowej w sprawie budowy Elektrowni w Ostrołęce.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pismo 1 na strone

Pismo na stronę 2

 

 

22-24 stycznia 2020 r. - posiedzenie Prezydium i Rady Krajowej Sekcji Energetyki w Starych Jabłonkach k. Olsztyna

W dniach 22-24 stycznia 2020 r., w Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Rady Krajowej Sekcji Energetyki. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r.
Przedmiotem obrad było m. in.:
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, którego zapisy wchodzą w życie od 26 marca 2020 r.,
- sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach:
+ rozliczenia funduszu płac za 2019 r. oraz zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.,
+ prac nad aktualizacją ponadzakładowego ZUZP oraz ZUZP w wybranych spółkach,
+ zmianami strukturalnymi w Grupach.
Przedstawiono także relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej:
- tworzenie Makro Regionów – połączenie kilku regionów pilotażowo,
- Castorama – protest przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych,
- obchody 40-lecia Solidarności w Warszawie,
- 100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II,
- możliwość tworzenia organizacji w służbach mundurowych.
Następnie podsumowano posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki:
- relacja ze Szczytu klimatycznego COP25 w Hiszpanii,
- spór płacowy w PGE,
- Polityka zgodności,
- rocznica pacyfikacji w Kopalni Wujek.
Kolejnym tematem obrad było posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej:
- nowelizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
- Związek pracodawców,
- prace nad nowelizacją Ustawy o prawie energetycznym, w tym art. 54.
Omówiono także politykę energetyczną w odniesieniu do funkcjonowania GE. Następnie przyjęto Preliminarz na 2020 r. Przedstawiono skład zespołu ze strony KSE ds. negocjacji Ponadzakładowego Układu Pracy. Ponadto przeanalizowano ankiety ze stanami ilościowymi członków. Posiedzenie zakończono przyjęciem treści pisma skierowanego do Ministra Aktywów Państwowych z listą spraw wymagającą pilnych działań.

 

 

20-21 listopad 2019 r. – Relacja z Posiedzenia Prezydium KSE

W dniu 20-21.11.2019 r w Przesiece koło Jeleniej Góry odbyło się kolejne Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Temat spotkania:

- relacja z ostatniego posiedzenia Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”: sprawy dotyczące RODO,

- relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność": sprawy dotyczące powołania makroregionów w celu poprawienia polityki rozwoju związku, realizacji wydawania legitymacji elektronicznych oraz kart rabatowych Lotos.

- omówiono  protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej KSE,

- informacja ze spotkania Strony Społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej, które odbyło się w dniu 14.11.2019 r. w Warszawie - dot. m.in: przyszłych negocjacji zapisów PUZP-u prowadzonych w ramach wspólnych działań związkowych,

- prace zespołu powołanego do analizy uwag zgłoszonych do proponowanych zmian w Prawie Energetycznym w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych i warunków przyłączenia do sieci,

- projekt preliminarza na 2020 r.,

- podjęcie uchwał.

 

 

 

07-08 luty 2019r. – obrady KSE w Baranowie:

Omawiane tematy:

  • sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych w sprawach zaawansowania negocjacji płacowych na 2019r.
  • ocena uzwiązkowienia wg stanu na 31.12.2018r.
  • przyjęcie preliminarza budżetowego na 2019r.
  • analiza, przygotowanego przez KSE, projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej,
  • projekt  postulatów polityki energetycznej, plany rozwoju z cenami energii z wyszczególnieniem taryf i zasadami przyznawania rekompensat, w celu przekazania do Ministerstwa Energii
  • Omówienie zmian w Ustawie o Związkach Zawodowych,
  • sytuacja w PGE Dystrybucja Łódź (Łódź teren Łódź miasto).
  • przedstawienie stanowiska Komisji Krajowej nr 13/2018 w sprawie sytuacji społeczno – gospodarczej
  • podjęcie uchwał i stanowisk